EU_OPAK - NOVAAGENCY

Към съдържанието
Оферти
   
"НОВА ИСТЕЙТ ЕЙДЖЪНСИ" ООД изпълнява проект BG16RFOP002-2.073-5981-С01, с наименование "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19", Overcoming the shortage of funding and the lack of liquidity caused by the epidemic outbreak of COVID-19,
по процедура  BG16RFOP002-2.073 "Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19",
по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" на стойност 5935,57 лева, от които 5045,23 лева европейско и 890,34 лева национално съфинансиране. Безвъзмездната помощ е 100 %.
Срокът за изпълнение на проекта и три месеца, с начало 27.07.2020 г. и край 27.10.2020 година.
Цел/и на проекта/информацията: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.


Назад към съдържанието